Beleid

Visie 21+ onze leidraad voor de toekomst

  1. Visie21+ | onze leidraad voor de toekomst
  2. Documenten
  3. Regiovergaderingen en Triathlonraad

Visie21+ | onze leidraad voor de toekomst

De georganiseerde sport is gewend te werken in perioden van vier jaar, meestal gekoppeld aan de olympische cyclus. Omdat ontwikkelingen snel gaan, werken we als NTB  vanuit de Visie21+ die we jaarlijks kunnen evalueren en bijstellen indien gewenst en nodig. Het beschrijven van een inspirerend beeld op de toekomst helpt niet alleen om koers te zetten en te houden, maar ook om medewerkers, vrijwilligers en betrokkenen te enthousiasmeren en hun medewerking te verkrijgen bij het realiseren van dat inspirerende beeld.

Op basis van de beleidsvisie worden jaarlijks diverse jaarplannen geschreven, die de leidraad vormen voor de activiteiten en ontwikkelingen in het betreffende jaar. Uiteraard worden die plannen ook jaarlijks geëvalueerd in de vorm van een jaarverslag.

Documenten

Alle documenten zijn hieronder te downloaden.

Regiovergaderingen en Triathlonraad

Twee keer per jaar, voorafgaand aan de formele vergadering van de Triathlonraad van december en april, vinden de regiovergaderingen plaats. Alle NTB-leden (verenigingen, organisaties, individuele leden) krijgen tijdens deze vergaderingen inspraak in het NTB-beleid.

De regiosessies behandelen de agenda van de TR zodat de regiovertegenwoordiger in de TR de meningen en standpunten kan meenemen. Op de TR worden onder meer de volgende agendapunten behandeld:

Meningsvorming over diverse zaken
Concept Jaarplan (najaar) of Concept Jaarverslag (voorjaar)
Concept Begroting en/of jaarrekening
Eventuele statuten- en of reglementswijzigingen
Voordrachten bondsbestuurders
Voordrachten leden Triathlonraad

Lees volgend artikel

Reglementen en statuten

Om wedstrijden veilig en eerlijk te laten verlopen zijn er uiteraard – zoals in elke (wedstrijd)sport – regels nodig. Hoewel per land en per organiserende bond nog wel ... Lees meer