Beleid

Visie 2017+ is onze leidraad voor de toekomst

Visie 2017+ is onze leidraad voor de toekomst

De georganiseerde sport is gewend te werken in perioden van vier jaar, meestal gekoppeld aan de olympische cyclus. Omdat ontwikkelingen snel gaan, presenteren we als NTB nu een Visie 2017+ die we jaarlijks kunnen evalueren en bijstellen indien gewenst en nodig. Het beschrijven van een inspirerend beeld op de toekomst helpt niet alleen om koers te zetten en te houden, maar ook om medewerkers, vrijwilligers en betrokkenen te enthousiasmeren en hun medewerking te verkrijgen bij het realiseren van dat inspirerende beeld.

Op basis van de beleidsvisie worden jaarlijks diverse jaarplannen geschreven, die de leidraad vormen voor de activiteiten en ontwikkelingen in het betreffende jaar. Uiteraard worden die plannen ook jaarlijks geëvalueerd in de vorm van een jaarverslag.

Alle documenten zijn hieronder te downloaden.

Regiovergaderingen en Triathlon Raad

Een keer per jaar, voorafgaand aan de formele vergadering van de Triathlon Raad van december, vinden de regiovergaderingen plaats. Alle NTB-leden (verenigingen, organisaties, individuele leden) krijgen tijdens deze vergaderingen inspraak in het NTB-beleid.

De regiosessies behandelen de agenda van de TR zodat de regiovertegenwoordiger in de TR de meningen en standpunten kan meenemen. Op de TR worden onder meer de volgende agendapunten behandeld:

Meningsvorming over diverse zaken
Concept Jaarplan (najaar) of Concept Jaarverslag (voorjaar)
Concept Begroting en/of jaarrekening
Eventuele statuten- en of reglementswijzigingen
Voordrachten bondsbestuurders
Voordrachten leden Triathlon Raad

Tot en met 2016 vonden ook in het voorjaar regiovergaderingen plaats, maar met ingang van 2017 zijn die komen te vervallen. Uitgangspunt is dat voortaan via bestaande en evt. nog nieuw te vormen regionale/provinciale platforms en (sociale) media (bv via #NTBaas)  thema’s besproken worden t.b.v. meningvorming in de Triathlonraad.

De najaarsvergaderingen van 2019 (in voorbereiding op de TR van 11 december) zijn als volgt gepland:

  • Regio Noord / Oost maandag 25 november 19.00 uur AV PEC te Zwolle
  • Regio West I / West II maandag 25 november 19 uur bij TV Hellas Utrecht

Regio Zuid heeft recent een Platform-overleg gehad, voorgesteld wordt dat leden uit Zuid reageren via de bestaande communicatiekanalen.

Op de agenda staan o.a.

Maar er is ook volop ruimte om met elkaar ervaringen en kennis te delen en met elkaar te praten de gezamenlijke ambities vanaf 2021.

Aanmelden/reageren kan tot 22 november bij Rembert Groenman.

Jaarlijks congres

Het jaarlijkse congres – in 2019 op zaterdag 16 november – is vooral bedoeld voor bestuurders van NTB-verenigingen en organisaties, maar ook overige belangstellenden worden van harte uitgenodigd zich aan te melden.

Op het programma staan niet alleen themabijeenkomsten / workshops, presentaties van de diverse competities voor het komende kalenderjaar en de verkiezing van de Sporters van het Jaar, maar ook een groot aantal  inspirerende plenaire presentaties over onderwerpen die alle leden aangaan.

Het programma voor het congres van 2019 is hier te downloaden.

Aanmelden kan via deze link.

Lees volgend artikel

Reglementen

Om wedstrijden veilig en eerlijk te laten verlopen zijn er uiteraard – zoals in elke (wedstrijd)sport – regels nodig. Hoewel per land en per organiserende bond nog wel ... Lees meer