Beleid

Visie 2017+ is onze leidraad voor de toekomst

Visie 2017+ is onze leidraad voor de toekomst

De georganiseerde sport is gewend te werken in perioden van vier jaar, meestal gekoppeld aan de Olympische cyclus. Omdat ontwikkelingen snel gaan, presenteren we als NTB nu een Visie 2017+ die we jaarlijks kunnen evalueren en bijstellen indien gewenst en nodig. Het beschrijven van een inspirerend beeld op de toekomst helpt niet alleen om koers te zetten en te houden, maar ook om medewerkers, vrijwilligers en betrokkenen te enthousiasmeren en hun medewerking te verkrijgen bij het realiseren van dat inspirerende beeld.

Op basis van de beleidsvisie worden jaarlijks diverse jaarplannen geschreven, die de leidraad vormen voor de activiteiten en ontwikkelingen in het betreffende jaar. Uiteraard worden die plannen ook jaarlijks geëvalueerd in de vorm van een jaarverslag.

Alle documenten zijn hieronder te downloaden.

Regiovergaderingen en Triathlon Raad

Een keer per jaar, voorafgaand aan de formele vergadering van de Triathlon Raad van december, vinden tijdens het NTB congres in november (in 2018 op 17 november) de regiovergaderingen plaats. Alle NTB-leden (verenigingen, organisaties, individuele leden) krijgen tijdens deze vergaderingen inspraak in het NTB-beleid.

De regiosessies behandelen de agenda van de TR zodat de regiovertegenwoordiger in de TR de meningen en standpunten kan meenemen. Op de TR worden onder meer de volgende agendapunten behandeld:

Meningsvorming over diverse zaken
Concept Jaarplan (najaar) of Concept Jaarverslag (voorjaar)
Concept Begroting en/of jaarrekening
Eventuele statuten- en of reglementswijzigingen
Voordrachten bondsbestuurders
Voordrachten leden Triathlon Raad

Tot en met 2016 vonden ook in het voorjaar regiovergaderingen plaats, maar met ingang van 2017 zijn die komen te vervallen. Uitgangspunt is dat voortaan via bestaande en evt. nog nieuw te vormen regionale/provinciale platforms en (sociale) media (bv via #NTBaas)  thema’s besproken worden t.b.v. meningvorming in de Triathlonraad.

De in de TR van 25 april 2018 te bespreken stukken zijn hieronder te downloaden.

 

Lees volgend artikel

Reglementen

Om wedstrijden veilig en eerlijk te laten verlopen zijn er uiteraard – zoals in elke (wedstrijd)sport – regels nodig. Hoewel per land en per organiserende bond nog wel ... Lees meer