Beleid

Visie 2017+ is onze leidraad voor de toekomst

Visie 2017+ is onze leidraad voor de toekomst

De georganiseerde sport is gewend te werken in perioden van vier jaar, meestal gekoppeld aan de olympische cyclus. Omdat ontwikkelingen snel gaan, presenteren we als NTB nu een Visie 2017+ die we jaarlijks kunnen evalueren en bijstellen indien gewenst en nodig. Het beschrijven van een inspirerend beeld op de toekomst helpt niet alleen om koers te zetten en te houden, maar ook om medewerkers, vrijwilligers en betrokkenen te enthousiasmeren en hun medewerking te verkrijgen bij het realiseren van dat inspirerende beeld.

Op basis van de beleidsvisie worden jaarlijks diverse jaarplannen geschreven, die de leidraad vormen voor de activiteiten en ontwikkelingen in het betreffende jaar. Uiteraard worden die plannen ook jaarlijks geëvalueerd in de vorm van een jaarverslag.

Alle documenten zijn hieronder te downloaden.

Regiovergaderingen en Triathlon Raad

Een keer per jaar, voorafgaand aan de formele vergadering van de Triathlon Raad van december, vinden de regiovergaderingen plaats. Alle NTB-leden (verenigingen, organisaties, individuele leden) krijgen tijdens deze vergaderingen inspraak in het NTB-beleid.

De regiosessies behandelen de agenda van de TR zodat de regiovertegenwoordiger in de TR de meningen en standpunten kan meenemen. Op de TR worden onder meer de volgende agendapunten behandeld:

Meningsvorming over diverse zaken
Concept Jaarplan (najaar) of Concept Jaarverslag (voorjaar)
Concept Begroting en/of jaarrekening
Eventuele statuten- en of reglementswijzigingen
Voordrachten bondsbestuurders
Voordrachten leden Triathlon Raad

Tot en met 2016 vonden ook in het voorjaar regiovergaderingen plaats, maar met ingang van 2017 zijn die komen te vervallen. Uitgangspunt is dat voortaan via bestaande en evt. nog nieuw te vormen regionale/provinciale platforms en (sociale) media (bv via #NTBaas)  thema’s besproken worden t.b.v. meningvorming in de Triathlonraad.

De in de Triathlonraad van april 2019 te bespreken stukken zijn hieronder te downloaden.

Jaarlijks congres

Het jaarlijkse congres – in 2019 o.v.b. op zaterdag 16 november – is vooral bedoeld voor bestuurders van NTB-verenigingen en organisaties, maar ook overige belangstellenden worden van harte uitgenodigd zich aan te melden.

Op het programma staan niet alleen themabijeenkomsten / workshops, presentaties van de diverse competities voor het komende kalenderjaar en de verkiezing van de Sporters van het Jaar, maar ook een groot aantal  inspirerende plenaire presentaties over onderwerpen die alle leden aangaan.

Het programma voor het congres van 2019 wordt medio oktober bekend gemaakt. Het progamma van 2018 is hier terug te vinden.

De presentaties van 2018 zijn hieronder te downloaden:

Lees volgend artikel

Reglementen

Om wedstrijden veilig en eerlijk te laten verlopen zijn er uiteraard – zoals in elke (wedstrijd)sport – regels nodig. Hoewel per land en per organiserende bond nog wel ... Lees meer