Beleid

Visie 2017+ is onze leidraad voor de toekomst

  1. Visie21+ wordt onze nieuwe leidraad voor de toekomst
  2. Documenten
  3. Regiovergaderingen en Triathlonraad
  4. Jaarlijks congres

Visie21+ wordt onze nieuwe leidraad voor de toekomst

De georganiseerde sport is gewend te werken in perioden van vier jaar, meestal gekoppeld aan de olympische cyclus. Omdat ontwikkelingen snel gaan, werken we als NTB momenteel aan deVisie21+ die we jaarlijks kunnen evalueren en bijstellen indien gewenst en nodig. Het beschrijven van een inspirerend beeld op de toekomst helpt niet alleen om koers te zetten en te houden, maar ook om medewerkers, vrijwilligers en betrokkenen te enthousiasmeren en hun medewerking te verkrijgen bij het realiseren van dat inspirerende beeld.

Op basis van de beleidsvisie worden jaarlijks diverse jaarplannen geschreven, die de leidraad vormen voor de activiteiten en ontwikkelingen in het betreffende jaar. Uiteraard worden die plannen ook jaarlijks geëvalueerd in de vorm van een jaarverslag.

Momenteel werken we nog op basis van de ‘oude’ Visie2017+, maar eind 2021 hopen we de nieuwe visie te lanceren.

Alle documenten zijn hieronder te downloaden.

Documenten

Alle documenten zijn hieronder te downloaden.

Regiovergaderingen en Triathlonraad

Twee keer per jaar, voorafgaand aan de formele vergadering van de Triathlonraad van december en april, vinden de regiovergaderingen plaats. Alle NTB-leden (verenigingen, organisaties, individuele leden) krijgen tijdens deze vergaderingen inspraak in het NTB-beleid.

De regiosessies behandelen de agenda van de TR zodat de regiovertegenwoordiger in de TR de meningen en standpunten kan meenemen. Op de TR worden onder meer de volgende agendapunten behandeld:

Meningsvorming over diverse zaken
Concept Jaarplan (najaar) of Concept Jaarverslag (voorjaar)
Concept Begroting en/of jaarrekening
Eventuele statuten- en of reglementswijzigingen
Voordrachten bondsbestuurders
Voordrachten leden Triathlonraad

Jaarlijks congres

Het jaarlijkse congres – in 2021 o.v.b. op zaterdag 13 november – is vooral bedoeld voor bestuurders van NTB-verenigingen en organisaties, maar ook overige belangstellenden worden van harte uitgenodigd zich aan te melden.

Op het programma staan niet alleen themabijeenkomsten / workshops, presentaties van de diverse competities voor het komende kalenderjaar en de verkiezing van de Sporters van het Jaar, maar ook een groot aantal  inspirerende plenaire presentaties over onderwerpen die alle leden aangaan.

Vanwege COVID-19 vond het 15e NTB congres in 2020 online plaats. Klik hier voor meer informatie over dit congres.

Het programma voor het congres van 2019 is – ter inspiratie – hier te nog te downloaden.

Lees volgend artikel

Reglementen en statuten

Om wedstrijden veilig en eerlijk te laten verlopen zijn er uiteraard – zoals in elke (wedstrijd)sport – regels nodig. Hoewel per land en per organiserende bond nog wel ... Lees meer