Meldpunt Grensoverschrijdend gedrag en Integriteit

Grensoverschrijdend gedrag ervaren? Blijf niet stil en praat erover!  

De NTB heeft een Meldpunt Grensoverschrijdend gedrag en Integriteit voor leden (waaronder ook topsporters). Eén centraal loket waar alle officiële meldingen over grensoverschrijdend gedrag en integriteitsschendingen binnen de bond binnenkomen. Het gaat dan over schendingen van normen en waarden van de sport en samenleving zoals die zijn vastgelegd in wet- en regelgeving, statuten, reglementen en gedragscodes. Denk daarbij aan seksuele intimidatie en seksueel misbruik, discriminatie, dopingovertredingen, wedstrijdmanipulatie, matchfixing, fysiek en verbaal geweld, machtsmisbruik en fraude. 

Het Meldpunt wordt bemenst door Integriteitsmanager (voorheen vertrouwenscontactpersoon) Roel de Krijger (foto). Hij bespreekt meldingen met personen die grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren en hier officieel melding van doen. De melding wordt beoordeeld door o.a. te kijken naar aard, omvang, omstandigheden en impact. Op basis hiervan volgt een advies over een passende opvolging aan directie en/of bestuur. Voorbeelden van opvolging zijn: gesprek aangaan, conflictbemiddeling, onderzoek, opleggen maatregelen, aangifte bij aanklager tucht (Instituut Sport en Recht) of politie. Ook kan het voorkomen dat een melding over grensoverschrijdend gedrag bij een club terug wordt verwezen naar het verantwoordelijke bestuur. De integriteitsmanager coördineert vervolgens de opvolging en zorgt voor monitoring en registratie.

Het Meldpunt c.q. de integriteitsmanager voert geen vertrouwelijke gesprekken met vermeende slachtoffers en/of beschuldigden. Door de melder verstrekte informatie kan niet vertrouwelijk worden behandeld, maar moet indien nodig, en voor een deugdelijke opvolging, gedeeld kunnen worden met andere instanties en/of (een minimale groep van) andere functionarissen.

Voor een vertrouwelijk gesprek of een luisterend oor – is kosteloos een onafhankelijk Vertrouwenspersoon beschikbaar voor leden en topsporters. Sanne van der Meer en Gerda Sollie zijn onlangs aangesteld als vertrouwenspersonen bij de NTB. De vertrouwenspersoon is geen plek waar officieel melding kan worden gedaan of waar een officiële melding in behandeling wordt genomen. Wel kan een vertrouwenspersoon de persoon die grensoverschrijdend gedrag heeft ervaren adviseren over mogelijke vervolgstappen. Denk hierbij een gesprek aangaan, doorverwijzen naar andere instanties tot het doen van een formele melding bij het Meldpunt of aangifte bij de aanklager of politie. De vertrouwenspersoon ziet erop toe dat degene die zich heeft gemeld zelf zoveel mogelijk de regie houdt over het vervolg.

Vanwege hun duidelijk onderscheiden rollen en verantwoordelijkheden kunnen Integriteitsmanager en Vertrouwenspersoon nooit één en dezelfde persoon zijn. Het is aan de melder om te beslissen wat het beste bij de persoon en de situatie past. Iedere optie is goed aangezien al deze partijen met elkaar een netwerk hebben opgezet om zo goed mogelijk ondersteuning te bieden en als nodig door te verwijzen.

 • Heb je te maken met grensoverschrijdend gedrag bij jouw eigen club, dan kun je ook altijd contact opnemen met de Vertrouwenscontactpersoon van je club. Deze kan je alles vertellen over je mogelijkheden, meldingen opnemen en het bestuur adviseren over opvolging van meldingen en clubbeleid.
 • Mensen die officieel melding willen doen van grensoverschrijdend gedrag en/of integriteitsschendingen kunnen daarvoor ook nog altijd terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland.
 • Anonieme meldingen zijn mogelijk, maar tegelijkertijd erg moeilijk opvolgbaar.
Nederlandse Triathlon Bond

Wat doet de Integriteitsmanager van de NTB?

 • Eerste aanspreekpunt en officieel meldpunt voor signalen en meldingen van grensoverschrijdend gedrag en integriteitsschendingen gericht aan het verantwoordelijke bestuur/directie van de NTB.
 • Eerste analyse van signalen en meldingen en vervolgstappen zetten (opvolging). Begeleiding van klachten conform de NTB-klachtenregeling.
 • Adviseren van het bestuur over de afhandeling van signalen/meldingen, bestuurlijke verantwoordelijkheden, maatregelen en interne en externe communicatie. Spin in het web bij casuïstiek die overzicht bewaart en stakeholders informeert.
 • Ontwikkelen van beleid op integriteit en grensoverschrijdend gedrag (preventie en handhaving) voor bondsorganisatie, verenigingen (aangesloten clubs en leden), en topsport (topsporters, staf, topsportorganisatie). Dit alles onder verantwoordelijkheid van het bestuur/directie.
 • Voorbereiden van verantwoordings- en rapportageactiviteiten namens het bestuur/directie (jaarverslag etc.), en vervullen van een netwerk- en kennisfunctie namens de bond. Onderhouden van samenwerking met overkoepelende organisaties, internationale sportfederaties en andere (nationale en internationale) relevante externe organisaties op het gebied van integriteit in de sport.

Roel de Krijger is de Integriteitsmanager bij de NTB. Je kunt hem bereiken via meldpuntintegriteit@triathlonbond.nl of telefonisch op 06 38755727.

Wat doet de vertrouwenspersoon van de NTB voor NTB-leden?

 • Een luisterend oor bieden aan degene die grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren en hier vertrouwelijk over willen spreken met een deskundige vertrouwenspersoon.
 • Onderzoeken van passende vervolgmogelijkheden voor degene die grensoverschrijdend gedrag en/of integriteitsschendingen heeft ervaren/waargenomen.
 • Ondersteunen bij het doen van een officiële melding bij het Meldpunt Grensoverschrijdend gedrag en Integriteit van de NTB en/of andere relevante instanties.
 • Doorverwijzen naar andere instanties zoals politie, Slachtofferhulp, Perspectiefbemiddeling,
  Luisterend oor bieden aan NTB-leden wiens officiële melding in behandeling is genomen.
 • Ondersteunen en adviseren van beklaagden/beschuldigden (vertrouwenspersoon van een vermeend slachtoffer kan nooit vertrouwenspersoon van de beklaagde zijn)
 • Signaleren van ontwikkelingen/trends m.b.t. grensoverschrijdend gedrag en integriteit binnen de combiduursport en NTB en daarover informeren/adviseren van NTB-bestuur en directie
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van NTB-bestuur en directie over beleid m.b.t. grensoverschrijdend gedrag en integriteit.
 • Jaarlijks rapporteren over relevante ontwikkelingen, trends en werkzaamheden aan NTB-bestuur/-directie.
 • Bijdragen aan preventie en voorlichting m.b.t. grensoverschrijdend gedrag en integriteit voor NTB-leden, i.s.m. NTB Meldpunt Grensoverschrijdend gedrag en Integriteit.

Gerda Sollie is bereikbaar via gerda.sollie@triathlonbond.nl of 06-36326712.
Sanne van der Meer is bereikbaar via sanne.vandermeer@triathlonbond.nl of 06 -52441176

Lees volgend artikel

Blauwalgtoxiciteitstest pilot Nieuwkoop

Lees meer