Terug naar Trainers

Opleiding Triathlontrainer niveau 3

Opleiding tot zelfstandig verenigingstrainer

 1. Werkwijze
 2. Praktijksituatie
 3. Begeleiding
 4. Deelnamevoorwaarden
 5. Cursusdata en Aanmelden
 6. Kosten
 7. Zomercursus
 8. Direct PVB traject
 9. Documenten

De Triathlontrainer niveau 3 (TTN3) geeft zelfstandig training, coacht sporters bij wedstrijden en organiseert activiteiten binnen de vereniging. De TTN3 stelt korte en middellange doelen op voor de sporters en vereniging, en het plan om deze te realiseren. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen en mogelijkheden van de sporters in relatie tot de verenigingsdoelen.

Binnen de opleiding is er o.a. aandacht voor de thema’s: trainingsleer, inspanningsfysiologie, didactiek, methodiek, zwemmen, fietsen, lopen, combinatietraining, veilig sportklimaat en coaching.

De volgende competenties staan centraal:

 • Trainingen voorbereiden, uitvoeren evalueren;
 • Wedstrijden voorbereiden en begeleiden;
 • Begeleiden van sporters tijdens trainingen en wedstrijden;
 • Activiteiten voorbereiden, uitvoeren en evalueren;
 • Assisterend sportkader begeleiden.
Nederlandse Triathlon Bond

Werkwijze

De opleiding bestaat uit 7 centrale bijeenkomsten, webinars, e-learnings, zelfstudie en praktijkopdrachten. Iedere bijeenkomst en webinar heeft een thema en staat onder leiding van een expert op dit gebied. Bij de centrale bijeenkomsten zal de uitvoering in de praktijk centraal staan.

De centrale bijeenkomsten vinden normaal gesproken plaats op zaterdagen in de periode november t/m mei. Na afloop van deze periode zal het portfolio met alle praktijkopdrachten nog voltooid moeten worden, houdt daarom rekening met een studieduur van circa 12 maanden.

De praktijkopdrachten worden uitgevoerd binnen de eigen vereniging, onder begeleiding van een praktijkbegeleider. De opdrachten worden door de cursist verwerkt in een portfolio, dit portfolio zal beoordeeld worden.

De opleiding wordt afgesloten met vier Proeven van Bekwaamheid. Deze worden voltooid door het inleveren van een portfolio met daarin alle opdrachten, en een praktijkexamen ‘training geven’.

Praktijksituatie

De praktijkopdrachten worden uitgevoerd binnen de eigen vereniging. Het is dus noodzakelijk dat de cursist de gelegenheid heeft om gedurende de opleiding trainingen te geven en andere opdrachten uit te voeren binnen de vereniging. Dit wordt gedaan onder begeleiding van een praktijkbegeleider.

De praktijkbegeleider begeleidt de deelnemer bij het ontwikkelen van de kerntaken en bijbehorende competenties in de praktijksituaties van alle dag binnen de triatlonsport. De begeleiding richt zich op de persoonlijke leerdoelen van de deelnemer (opgesteld in overleg met de leercoach) en vormt onderdeel van de totale opleiding. De begeleiding kan uiteenlopen van het “laten meelopen” tot het uit laten van voeren van alle mogelijke werkzaamheden in de praktijksituatie (met benodigde supervisie/feedback). Tevens bereidt de praktijkbegeleider de deelnemer voor op de Proeven van Bekwaamheid.

Een praktijkbegeleider is een gekwalificeerde trainer (bij voorkeur binnen de eigen vereniging) die de cursist begeleidt bij de uitvoering van de opdrachten uit de opleiding. Deze persoon is in het bezit van minimaal een TTN3 diploma, een ALO/CIOS diploma, of een vergelijkbaar diploma van een aanverwante sportbond. Van belang is dat de cursist het gevoel heeft te kunnen leren van zijn praktijkbegeleider en dat het in de relatie tussen de cursist en de praktijkbegeleider klikt. Er zijn een aantal competenties waarover een goede praktijkbegeleider dient te beschikken, deze zijn terug te vinden in de onderstaande handleiding voor praktijkbegeleiders.

Handleiding PB Opdrachten TTN3

Begeleiding

Cursist en praktijkbegeleider krijgen gedurende de opleiding ook steun van een NTB leercoach. De leercoach ondersteunt, adviseert, coacht, en bewaakt het leertraject en de competentieontwikkeling van de cursist. Uitgaande van het opleidingsplan en de al aanwezige competenties stelt hij samen met de cursist en praktijkbegeleider een plan op voor het leertraject. De leercoach wordt door de NTB toegewezen.

Deelnamevoorwaarden

 • Minimaal 18 jaar
 • Lid van de NTB
 • Diploma trainer-coach niv. 1 (of aantoonbare ervaring)
 • Verklaring Omtrent Gedrag
 • Geschikte praktijksituatie

 

Sportverenigingen kunnen voor vrijwilligers gratis een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen, meer informatie hierover is hier te vinden.

Cursusdata en Aanmelden

De eerstvolgende Triathlontrainer niveau 3 opleiding start in het najaar van 2024 (medio november). Geïnteresseerden kunnen zich alvast melden via opleidingen@triathlonbond.nl.

Interesse TTN3

Kosten

Voor de NTB is de inzet van gekwalificeerde trainers ontzettend belangrijk, hiermee wil ze verenigingen sterker maken en ervoor zorgen dat triatleten in een veilige omgeving kunnen sporten. Daarom investeert de NTB bewust in de TTN3 opleiding, door deze investering is het inschrijfgeld verlaagd naar 1280,- euro (was 1680,-).

Dit is inclusief centrale bijeenkomsten, webinars, e-learning toegang, leercoachbegeleiding, catering en één keer PVB-afnames. Bij herkansingen worden opnieuw PVB kosten in rekening gebracht.

De opleiding start bij minimaal 8 deelnemers, er is plaats voor maximaal 16 deelnemers per groep. Alle aanmeldingen worden getoetst door de opleidingscommissie.

Kosten

Zomercursus

Alleen toegankelijk voor cursisten die reeds aantoonbare ervaring hebben met het geven van trainingen.

Voor kandidaten die reeds ervaring hebben met het geven van trainingen is het ook mogelijk om deel te nemen aan een intensieve TTN3 zomercursus. In dit geval zullen alle centrale bijeenkomsten in 1 week plaatsvinden. De cursist gaat hierna, net als bij de reguliere opleiding, in de praktijk aan de slag met het portfolio en de praktijkopdrachten.

Tijdens deze zomerweek verblijven alle deelnemers op locatie, er zal een volledig gevuld programma aangeboden worden. De start is op maandagochtend en de laatste bijeenkomst op vrijdagmiddag. Er zullen zowel theorie- als praktijkonderdelen zijn.

De kosten voor de TTN3 zomercursus bedragen €1680,-. Dit is inclusief centrale bijeenkomsten, webinars, e-learning toegang, leercoachbegeleiding, catering en één keer PVB-afnames. Bij herkansingen worden opnieuw PVB kosten in rekening gebracht.

Deze intensieve variant wordt niet ieder jaar aangeboden – alleen bij voldoende interesse – en is alleen toegankelijk voor cursisten die reeds aantoonbare ervaring hebben met het geven van trainingen. Alle aanmeldingen worden getoetst door de opleidingscommissie. Op basis van het advies van de opleidingscommissie worden plaatsen in de opleiding toegekend. De opleiding start bij minimaal 8 deelnemers, er is plaats voor maximaal 16 deelnemers per groep.

De eerstvolgende zomercursus staat gepland voor juli 2025, geïnteresseerden kunnen zich alvast melden via opleidingen@triathlonbond.nl.

Direct PVB traject

Alleen toegankelijk voor cursisten die reeds aantoonbare ervaring hebben met het geven van trainingen.

Trainers die al in het bezit zijn van minimaal een niveau 3 opleiding van een aanverwante sportbond (KNZB, KNWU of Atletiekunie) komen in aanmerking voor een verkort traject. Dit geldt eveneens voor trainers die in het bezit zijn van een CIOS of ALO diploma.

Naast het bovengenoemde opleidingsniveau dient de cursist ook minimaal 2 jaar ervaring te hebben met het geven van trainingen, waarvan minimaal 1 jaar bij een triathlonvereniging. Alle aanmeldingen worden getoetst door de opleidingscommissie. Op basis van het advies van de opleidingscommissie worden plaatsen in de opleiding toegekend.

Bij het directe PVB zal de cursist niet deelnemen aan centrale bijeenkomsten of webinars, dit traject bestaat volledig uit zelfstudie. Op basis van EVC’s wordt bepaald welke opdrachten de cursist nog dient uit te voeren om te voldoen aan de eisen voor een TTN3 diploma. Vanuit de NTB wordt een leercoach toegewezen die samen met de cursist de leerdoelen zal bepalen.

De kosten voor het TTN3 direct PVB traject bedragen €800,-. Dit is inclusief cursusmateriaal, e-learning toegang, leercoachbegeleiding en één keer PVB-afnames. Bij herkansingen worden opnieuw PVB kosten in rekening gebracht.

Het direct PVB traject kan op ieder moment in het jaar gestart worden, geïnteresseerden kunnen zich melden via opleidingen@triathlonbond.nl.

Documenten

 

Neem bij vragen over opleidingen contact op met het bondsbureau via opleidingen@triathlonbond.nl.

Contact
Lees volgend artikel

Opleiding Triathlontrainer niveau 1

De TTN1 opleiding duurt ongeveer 12 weken. De opleiding bestaat uit 2 centrale bijeenkomsten, groepsopdrachten en individuele opdrachten. De individuele opdrachten worden ... Lees meer