Uitbreiding NTB-bestuur

Vacature bestuurslid topsport

— DEZE VACATURE IS INMIDDELS VERVULD –

Profiel bestuurslid topsport
Het bestuur van de NTB is op zoek naar een bestuurslid topsport. Er ligt een mooie ambitie om, na een roerige periode, met het nieuwe bestuur een stevige basis te leggen voor de toekomst van de triathlonsport en al haar beoefenaars. Ook onze topsporters (in spé) werken iedere dag hard aan hun persoonlijke doelen en wij bieden daarvoor graag een veilig klimaat.

Hoewel we binnen het bestuur gezamenlijk verantwoordelijk zijn, ben jij de sparringpartner voor de directie en in het bijzonder voor de technisch directeur. Vanuit jouw ervaring met de topsport, weet je wat er op het spel staat, wanneer je voor sporters nét dat verschil kunt maken én waar de grenzen liggen. Vanuit betrokkenheid en gepaste afstand kies jij als bestuurder jouw positie. Op dit moment werken we aan het in stelling brengen van de atletenvertegenwoordiging, (her) ontwikkeling van het topsportprogramma en uiteraard aan de weg naar de Olympische Zomerspelen 2024. Jij kijkt ernaar uit jouw kennis en ervaring in te brengen en herkent jezelf in onderstaand profiel.

Bestuurslid Topsport  
– Kan verbindend optreden binnen de structuren van de bond bestaande uit: directie en het bondsbureau, atletencommissie, triathlonraad (TR) en de achterban in de gehele breedte.
– Is onafhankelijk en een teamspeler;
– Communiceert open en eerlijk;
– Geeft en ontvangt feedback op effectieve wijze;
– Neemt bestuurlijke ervaring mee, gericht op topsport en talentontwikkeling;
– Heeft een visie en draagt deze inspirerend en motiverend uit;
– Beschikt over voor de NTB / portefeuille relevante netwerken;
– Denkt en communiceert op strategisch en enig abstractieniveau;
– Is een generalist en betrokken met passende afstand; beschikt over relativeringsvermogen;
– Heeft gevoel voor politiek lastige situaties en voor intermenselijke verhoudingen;
– (Be)stuurt zonder betaalde en niet-betaalde krachten vóór te schrijven;
– Kan optreden als kritisch sparringpartner voor de directie;
– Kent ruimte binnen de financieringsstructuren topsport;
– Heeft een relevant netwerk binnen de topsport.

Context functioneren Bondsbestuur 
– Het Bondsbestuur functioneert als collegiaal team met een collectieve verantwoordelijkheid voor alle werkvelden.
– Het Bondsbestuur hanteert het model van “besturen op hoofdlijnen”: de werkorganisatie, het bondsbureau, bereidt beleid voor en voert dit beleid uit na besluitvorming binnen het bestuur.
-Het bestuur bewaakt de voortgang van de uitvoering en stuurt binnen de kaders van het door haar geformuleerde beleid. De directeur is namens de werkorganisatie eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid waarbij het (meerjaren) beleidsplan en bijbehorende begroting kaderstellend zijn voor de beleidsuitvoering.
– Het Bondsbestuur is formeel werkgever voor de betaalde medewerkers van de bond. Zij heeft daarbij het concrete werkgeverschap m.b.t. de werknemers gedelegeerd naar de directeur.
– Bondsbestuursleden kunnen aandachtsgebieden toebedeeld krijgen, waarvoor ze “als eersten onder hun gelijken” bestuurlijk verantwoordelijk en aanspreekbaar zijn.
– De bestuurlijke aandacht gaat uit naar het bereiken van geformuleerde doelen en resultaten en minder naar de dagelijkse gang van zaken binnen een aandachtsgebied.
– De NTB heeft een bestuurlijke structuur waarbij het Bondsbestuur verantwoording aflegt aan de zogenaamde Triathlonraad (TR).

Taken van het bestuur 
– Signaleren van relevante maatschappelijke en sportgerelateerde ontwikkelingen.
– Bewaken van het voorgestane beleidsvormingsproces: beleidsvoorbereiding door de werkorganisatie, beleidsbesluitvorming door het bestuur, beleidsuitvoering door de werkorganisatie.
– Het inbrengen van beleidsideeën en suggesties tijdens bestuursvergaderingen en andere daartoe georganiseerde momenten en daarmee het aangeven van de gewenste beleidsmatige koers van de NTB.
– Het zorg dragen voor het tot stand (doen) komen van integrale beleidsplannen die voorbereid worden door de werkorganisatie; het benoemen van werkgroepen en medewerkers die (delen van) deze beleidsplannen voorbereiden en uitvoeren.
– Het ter goedkeuring voorleggen van de beleidsplannen incl. begroting aan de Triatlonraad en jaarlijks achteraf verantwoording hierover afleggen middels jaarverslagen en jaarrekeningen.
– Het goedkeuren van de door de werkorganisatie aangeboden activiteitenplannen die zijn afgeleid van de beleidsplannen.
– Het bewaken van de voortgang van de uitvoering van de activiteitenplannen door het bondsbureau onder leiding van de directeur.
– Het geven van adviezen aan de directeur en desgewenst de betreffende uitvoerend verantwoordelijke medewerkers indien de uitvoering niet conform het inhoudelijke en financiële kader zoals aangegeven door het Bondsbestuur plaatsvindt.
– Het vertegenwoordigen van de NTB op nationaal en internationaal niveau.
– Het evalueren van de vastgestelde plannen op grond van de door de werkorganisatie gepresenteerde jaarrapportages.

Sollicitatie en procedure  
Ben je enthousiast geworden, dan kun je jouw CV en motivatie versturen naar bondsbestuur@triathlonbond.nl. Doe dit uiterlijk 30 januari 2023. Op basis van de ontvangen reacties vindt een eerste selectie plaats door het bestuur. De gesprekken met de geselecteerde kandidaten worden gepland tussen 1 en 8 februari.

Op basis van de gevoerde gesprekken wordt een advies uitgebracht aan de Triathlonraad. Zij nodigen je uit voor een vervolggesprek. Jouw uiteindelijke benoeming is aan de Triathlonraad en staat vooralsnog gepland voor de TR-vergadering van 21 februari 2023. Het betreft een onbezoldigde functie.

Heb je vragen over de functie of over de procedure neem dan contact op met één van de bestuursleden; Ellis van der Weerden, Cees Frikkee, Erik Doornbos of Natasja Batenburg via bondsbestuur@triathlonbond.nl of bel 06-41252484 (Natasja).

Lees volgend artikel

Nieuwe vertrouwenspersonen aangesteld

Lees meer