Terug naar Verenigingen

WBTR

De wet bestuur en toezicht rechtspersonen

WBTR, de wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Vrijwel alle verenigingen en stichtingen in Nederland moeten vanaf 1 juli 2021 voldoen aan de nieuwe wet WBTR, de wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Het is belangrijk hierop voorbereid te zijn. Het is wel wat werk om dit goed te doen. In de nieuwe wet zit een uitbreiding van de aansprakelijkheid van bestuursleden, maar de wet gaat vooral over het reilen en zeilen binnen de vereniging.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt: ‘Het wetsvoorstel geeft vorm aan een professionaliseringsslag bij verenigingen en stichtingen. De noodzaak hiervan is gebleken na een aantal incidenten.’ Met incidenten bedoelt men financiële problemen, zelfverrijking van bestuurders, fraude en diefstal.
De reikwijdte van de wet is veel groter dan het aanpassen van statuten. Dat is echt onvoldoende. De wet stuurt op het vastleggen van basisregels voor bestuur en toezicht. De rol van het toezicht wijkt duidelijk af van de verplichtingen voor verenigingen tot nu toe. Achtergronden van de nieuwe wet en hoe verenigingen hebben samengewerkt om eraan te voldoen, zijn te vinden op www.wbtr.nl.

Waar moet je aan denken?

Het is meer dan het aanpassen van de statuten

Open

De WBTR vereist aandacht van alle bestuursleden van verenigingen en stichtingen. Het gaat om veel meer dan het aanpassen van de statuten. Dat is slechts één facet van de nieuwe wet en zelfs niet het belangrijkste.

De WBTR richt zich met name op de kwaliteit van het bestuurlijk proces. Het gezamenlijk bespreken is een belangrijk thema. Het gaat erom dat bestuursleden met elkaar afspraken maken over wat zij verstaan onder ‘goed bestuur’ en hoe ze er in de dagelijkse praktijk invulling aan geven. Onderdeel daarvan is bijvoorbeeld de financiële gang van zaken om te voorkomen dat misbruik van het verenigingsgeld kan worden gemaakt. Een ander thema is besluitvorming als niet alle bestuursleden aanwezig zijn.

De wet wil dat verenigingen en stichtingen werken aan hun kwaliteit. Dat staat nadrukkelijk benoemd. Interne bespreking van de wet en het formuleren van de conclusies zijn dus het belangrijkst. Pas daarna komt het wijzigen van statuten in beeld als formele en juridische vastlegging.

Stappenplan bespaart uitzoekwerk en juridische kosten

Open

Een groot aantal koepelorganisaties en professionele verenigingen heeft samengewerkt om met name de kleinere verenigingen te helpen bij het voldoen aan WBTR. Er is een stappenplan ontwikkeld dat veel uitzoekwerk en juridische kosten bespaart.

Het WBTR-stappenplan geeft informatie over de nieuwe verplichtingen en biedt de mogelijkheid vast te leggen hoe de vereniging hieraan voldoet. Het is ontwikkeld door een team van specialisten die veel ervaring hebben met verenigingen en stichtingen. De Nederlandse Associatie (DNA) en het Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen (IVBB) hebben een co-creatiegroep opgezet waarin ook koepels en grote verenigingen deelnemen.

Met het stappenplan hoeven verenigingen geen duur juridisch advies in te winnen. Dit is met name van waarde voor kleinere verenigingen, bijvoorbeeld met vrijwilligers als bestuursleden. Vanaf 1 juli 2021 is deze nieuwe wet immers van invloed op hun werk en aansprakelijkheid als er binnen de vereniging wat misgaat. Door afspraken en regels goed vast te leggen, wordt het risico geminimaliseerd. Dat is goed voor zittende, maar ook voor toekomstige bestuursleden. Voordat ze ‘ja’ zeggen tegen een bestuursfunctie, zullen ze nagaan of de vereniging voldoet aan de WBTR.

Meer informatie over het stappenplan op www.wbtr.nl

Korting voor NTB-leden op gebruik stappenplan

Open

Er is een handig stappenplan ontwikkeld door een samenwerkingsverband van koepelorganisaties en grote verenigingen. Leden van de Nederlandse Triathlon Bond kunnen hiervan gebruik maken en krijgen een korting van 60%.

Het stappenplan leidt bestuursleden op begrijpelijke wijze langs alle verplichtingen van de nieuwe wet. In de online-omgeving kunnen alle regels en afspraken binnen de vereniging of stichting worden vastgelegd in online werkboeken. Voorbeeldteksten helpen daarbij. Op deze manier kom je tegemoet aan de eisen van de wet om invulling te geven aan het goed besturen van de organisatie. De kosten voor het totale programma, met inbegrip van werkboeken en een helpdesk voor juridische vragen, zijn beperkt. De korting maakt het gebruik extra aantrekkelijk. Het WBTR-programma maakt (duur) juridisch advies onnodig.
Door de WBTR zullen waarschijnlijk ook de verenigingsstatuten moeten worden aangepast. De gegevens in de werkboeken maken het voor de notaris eenvoudiger statuten op te stellen of te controleren. Dat zal ook schelen in de kosten.

Gebruik de code NTB60 op:

NTB partnerpagina

Meer informatie

Handige downloads
Open
Bekijk video Bekijk video
Webinar WBTR voor verenigingen
Lees volgend artikel

Downloads voor verenigingen

Lees meer