Update Atletencommissie 

Voorzitter Lucas Goené kijkt terug op de afgelopen maanden  

Half januari is de vernieuwde atletencommissie (AC) geïnstalleerd. Joost Friderichs is sinds die tijd aangewezen als secretaris en Lucas Goené fungeert als voorzitter. Goené kijkt puntsgewijs terug op de eerste maanden van de atletencommissie die verder bestaat uit Marit van den Berg, Thomas Cremers, Margret IJdema, Sander Koomen en Aniek Mars.

  • We zijn als atletencommissie in januari begonnen met het voeren van kennismakingsgesprekken, zowel binnen als buiten de commissie. Daarnaast ontvingen we in januari alle beleidsdocumenten met betrekking tot selectiecriteria voor de volgende selecties: Olympisch, Paralympisch, Multisport en Lange afstand. Ook atleten hebben inzage gekregen in deze documenten, zodat wij een gedragen advies en terugkoppeling konden geven.
  • In deze periode is er ook gesproken over hoe we verder wilden werken na het vertrek van technisch directeur Henry Bonnes. Het leek ons als AC verstandig om hiervoor niet overhaast een nieuwe technisch directeur aan te stellen. Het voorstel om de rol van technisch directeur in te vullen met een technische commissie hebben wij daarom ook gesteund.
  • In februari voerde de AC gesprekken over de selectiecriteria van de Paralympisch selectie. Dit gesprek had als doel om de laatste onduidelijkheden te bespreken, en om tot overeenstemming te komen over de laatste punten. Deze gesprekken voerden wij als AC dan ook met de verantwoordelijken voor het betreffende document.
  • Februari was een drukke maand omdat veel atleten voor trainingsstages in het buitenland waren. Hierdoor hebben we in deze maand weinig taken kunnen oppakken. Het was een goed leermoment. Voor het komende jaar is het dan ook onze ambitie om de documenten over de selectiecriteria al afgerond en gepubliceerd te hebben voor het einde van januari 2025.
  • In februari is er vanuit de technische commissie een plan geïntroduceerd om met een ‘jong oranje’ team te beginnen dat ook in deze hoedanigheid mee zou kunnen doen aan de Teamcompetities. Vanuit de atleten waren hier veel vragen over en dit hebben wij aangekaart bij de technische commissie. Inmiddels is al bekend dat dit plan niet is doorgegaan, omdat er bij de coaches in de Eredivisie Triathlon geen draagvlak voor was.
  • Ook het topsportplan (ook bekend als faciliteitenplan) werd in februari besproken. Dit is een lang en uitgebreid document en heeft ons daardoor ook iets meer tijd gekost dan verwacht. Dit document is uiteindelijk opgestuurd met onze feedback, maar op het moment van spreken is het proces nog in volle gang, en zal deze waarschijnlijk de komende weken pas worden gepubliceerd.
  • In maart werd de draad weer opgepakt en werd er gestart met het overzichtelijk maken welke taken de atletencommissie nog op moeten pakken en werd met de technische commissie gesproken over de laatste details van de selectiecriteria voor de Olympische selectie.
  • Ook werd in maart het concept visieplan 2024+ opgestuurd naar een selecte groep atleten voor feedback. De feedback vanuit enkele atleten was duidelijk, en daarom hebben wij teruggekoppeld dat het ons verstandig(er) leek om meer inspraak van atleten te vragen. Hierdoor is dit proces, na constructief overleg met de technische commissie, verlengd.
  • Begin april zijn wij op het NTB-kantoor langs geweest. Allereerst hebben wij gesproken over communicatie en marketing met communicatiemedewerker Job Boers. Daarna hebben wij gesproken over de selectiecriteria voor de Lange Afstand met Paul Verkleij en de technische commissie. Vervolgens hebben wij een langere vergadering gehad met de technische commissie. Hierin hebben wij gesproken over ons jaarplan, het visieplan 2024+ en het bijbehorende proces, hoe de NTB het proces inricht omtrent het beleidshandboek 2025-2028 en hoe het Mixed Team Relay-beleid kan worden ingevuld voor de komende tijd. Ook hebben wij inzicht gekregen in de begroting van het Olympisch en Paralympisch programma van de NTB. Wij vonden dit belangrijk omdat we zo helder hebben hoeveel geld er beschikbaar is en ook kunnen begrijpen waarom er voor sommige zaken wel of geen geld is.

Verwachting komende periode: 
De verwachting is dat wij een aantal nieuwe documenten zullen ontvangen en hier een gedegen advies over gaan uitbrengen. We denken mee met de communicatie en marketing van de NTB. We helpen bij het zoeken en afwegen van nieuwe partners, maar werken ook aan onze eigen communicatie. In de komende weken zullen wij proberen een nieuwsbrief op te zetten, zodat atleten regelmatiger kunnen lezen over wat wij als AC allemaal doen. Iedereen kan zich t.z.t. vrijwillig aanmelden voor deze nieuwsbrief, dus ook geïnteresseerden buiten de atletengroep. Daarnaast werken wij ook aan onze notulen, zodat deze in de toekomst openbaar kunnen worden gemaakt.

Op dit moment wordt er door de NTB hard gewerkt aan het visieplan van 2024+, hier werken wij mee aan het proces om zo tot een zo goed mogelijk en haalbaar plan te komen. Hiervoor zullen wij binnenkort een vragenlijst sturen naar selectieleden, om te inventariseren waar de vraag ligt omtrent mogelijke faciliteiten.

Nederlandse Triathlon Bond
Contact atletencommissie
Lees volgend artikel

Blauwalgtoxiciteitstest pilot Nieuwkoop

Lees meer