NTB Lidmaatschapsstructuur

De NTB kent diverse lidmaatschapsvormen, met daaraan gekoppelde licenties.

- Atletenlicentie (herkenbaar aan de letter A in het lidnummer) - de meest uitgebreide lidmaatschapsvorm die de NTB kent. Deze lidmaatschapsvorm is altijd gekoppeld aan het basislidmaatschap. De Atletenlicentie kan via een vereniging of individueel worden aangeschaft.  Bezitters van een Atletenlicentie betalen bij geen enkel evenement dat op de NTB-kalender staat een toeslag op het inschrijfgeld, ontvangen 6x per jaar het bondsmagazine 'Transition', komen in aanmerking voor NK-medailles, mogen (mits zij lid zijn van een vereniging en hun vereniging dat wil) meedoen aan teamcompetitiewedstrijden en worden opgenomen in de diverse NTB-rankings als zij bij aanmelding voor de evenementen hun licentienummer opgeven.

 - Basislidmaatschap (herkenbaar aan de letter L in het lidnummer). Deze lidmaatschapsvorm is bedoeld voor verenigingsleden die weinig of geen wedstrijden doen en kan alleen via een vereniging worden aangeschaft. Basisleden ontvangen 6x per jaar het bondsmagazine 'Transition' en worden opgenomen in de diverse NTB-rankings als zij bij aanmelding voor de evenementen hun lidnummer opgeven. Zij komen echter niet in aanmerking voor geld- en ereprijzen op NK's en bij deelname aan een NTB-evenement betalen zij een toeslag op het inschrijfgeld in de vorm van een zogenaamde daglicentie.

- Aspirant lidmaatschap (herkenbaar aan de letter X in het lidnummer). Dit kennismakingslidmaatschap is maximaal één kalenderjaar geldig en biedt de atleet de mogelijkheid om deel te nemen aan evenementen tot en met maximaal de kwart afstand (i.g.v. triathlon is dat 1000 meter zwemmen - 40 km. fietsen - 10 km. lopen) zonder de kosten voor een daglicentie. Aspirantleden ontvangen geen bondsmagazine en komen niet in aanmerking voor geld- en ereprijzen op NK's, maar maar worden wel opgenomen in de diverse NTB-rankings als zij bij aanmelding voor de evenementen hun lidnummer opgeven

- Daglicentie - dit lidmaatschap is slechts geldig op de dag van het evenement en wordt betaald door middel van een toeslag op het inschrijfgeld (dat door de organisatie wordt geïncasseerd). Daglicentiehouders krijgen geen lidnummer of magazine, hebben daardoor geen lidnummer en komen ook niet in aanmerking voor geld- en ereprijzen op NK's of opname in de circuitranglijsten.

Deelname aan vrijwel alle NTB-evenementen staat in principe open voor iedereen. Atleten die niet in het bezit zijn van een Atletenlicentie kunnen op basis van een Daglicentie meedoen aan wedstrijden.

De meest relevante vragen over de evenementen- en licentiestructuur, met de bijbehorende antwoorden, worden hieronder op een rijtje gezet. Wie na het lezen hiervan nog vragen heeft kan terecht bij Emelie Papenburg op het NTB Bondsbureau (tel. 030 - 75 13 775 / emelie.papenburg@triathlonbond.nl).

Samenwerking bonden

Tri- en duatleten beoefenen meerdere sporten en doen daardoor ook met enige regelmaat mee aan evenementen die georganiseerd worden door aanverwante bonden. In de meeste gevallen is daarvoor een lidmaatschap/licentie van de betreffende bond noodzakelijk, maar met de KNWU en de KNZB zijn afspraken gemaakt over de (gedeeltelijke) onderlinge uitwisseling van licenties. De afspraken verschillen per bond en discipline, maar zijn hieronder terug te vinden. Met andere bonden is het vooralsnog niet gelukt om dergelijke afspraken te maken.

KNWU

KNWU leden kunnen op basis van hun wedstrijdlicentie zonder extra kosten voor een daglicentie deelnemen aan NTB-evenementen tot en met maximaal de kwart afstand. Meedoen aan wedstrijden over langere afstanden is mogelijk, maar dan worden extra kosten voor een daglicentie in rekening gebracht (overzicht kosten (dag)licenties).

Hieronder staat het overzicht van KNWU-wedstrijden waaraan NTB-leden op basis van hun atletenlicentie of aspirant lidmaatschap kunnen deelnemen.

Veelgestelde vragen m.b.t. de licentiestructuur

V:  Welke licentievormen zijn er, wat kun je er mee en hoe herkennen wij die als organisatie?

A:  Er is onderscheid tussen Atletenlicenties, basislidmaatschappen, Daglicenties en Aspirant lidmaatschappen. Op basis van een Atletenlicentie kan een atleet zonder extra kosten voor een Daglicentie aan elk evenement meedoen. Alle jeugdleden tot H/D16 die lid zijn van de NTB (basislidmaatschap) krijgen vanzelf een  'opwaardering' naar een Atletenlicentie en kunnen op basis daarvan meedoen aan de wedstrijden die voor hun leeftijd toegankelijk zijn. Alle overige atleten kunnen zonder extra kosten aan wedstrijden meedoen als zij in het bezit zijn van de Atletenlicentie. Iedereen zonder Atletenlicentie kan op basis van een Daglicentie meedoen aan NTB-evenementen. Het in 2009 ingevoerde lidmaatschap voor aspirantleden, maakt het mogelijk om zonder Daglicentiekosten mee te doen aan alle evenementen tot en met de kwartafstand. Voor langere afstanden hebben ook deze leden een aparte Daglicentie nodig. Daglicenties zijn de enige lidmaatschapsvorm waar geen speciaal licentienummer aan wordt gekoppeld. De atleet schaft de Daglicentie aan in de vorm van een toeslag op het inschrijfgeld.  

V: Is een Aspirant-lidmaatschap ook mogelijk voor verenigingsleden?

A: Nee, een Aspirant-lidmaatschap is een individueel lidmaatschap, waarvoor géén basislidmaatschap benodigd is. Verenigingsleden hebben al minimaal een Basislidmaatschap en kunnen voor € 25 extra een Atletenlicentie aanschaffen, waarmee aan alle NTB evenementen kan worden deelgenomen zonder extra kosten voor een Daglicentie.

V: Kom ik op basis van mijn aspirant lidmaatschap ook in circuituitslagen en -ranglijsten?

A: Wel in de circuituitslagen en -ranglijsten (maar de meeste circuits gaan over langere afstanden dan de sprintafstand en daarvoor is een Atletenlicentie dus wel aan te raden) maar niet in de uitslagen van NK's. Geef, om goed in de circuitrankings en andere uitslagen te worden opgenomen, altijd een lidmaatschapsnummer op bij aanmelding.

V: Kom ik op basis van mijn Daglicentie ook in circuituitslagen en -ranglijsten?

A: Niet als er aan deze D-licentie geen basislidmaatschap is gekoppeld. In dat geval is er namelijk ook geen (vast) lidmaatschapsnummer op basis waarvan de ranglijsten en standen kunnen worden opgemaakt. Op basis van een D-licentie komt een atleet ook niet in de uitslagen van NK's.

V: Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om in de uitslagen van een NK te komen?

A: Om in de uitslagen van een NK te komen is, naast een Nederlands identiteitsbewijs (lees: de Nederlandse nationaliteit), een NTB Atletenlicentie, een wedstrijdlicentie van een bij de ITU aangesloten zusterorganisatie of een wedstrijdlicentie van de bond van een van de op dat moment beoefende takken-van-sport (bijv. voor de wintertriathlon een wedstrijdlicentie van de KNSB). Atleten met een andersoortige licentie, inclusief de Daglicentiehouders, mogen alleen buiten mededinging deelnemen aan een NK. In die gevallen waar dat speelt (m.n. de OD en sprint triathlon) dienen ook de geldende toelatingsprocedures voor de elite-startseries te worden gevolgd

V: Onze vereniging heeft veel leden die nooit aan wedstrijden doen, de zogenaamde trainingsleden. Moeten die ook een Atletenlicentie aanschaffen?

A:  Nee, die kunnen volstaan met het basislidmaatschap. Hiermee zijn ze verzekerd tijdens de trainingsactiviteiten en hebben ze tevens een abonnement op het bondsmagazine 'Transition' . Het is derhalve niet mogelijk om als verenigingslid het NTB-lidmaatschap volledig op te zeggen. Leden die slechts enkele wedstrijden per jaar doen, kunnen een afweging maken voor een basislidmaatschap of een Atletenlicentie op basis van de kosten voor losse Daglicenties en de jaarlijkse kosten van een Atletenlicentie. 

V: Wat zijn de kosten van de diverse lidmaatschappen in 2017?

A:    Lidmaatschap individuele leden € 74 (dit is altijd inclusief Atletenlicentie) 

       Basislidmaatschap verenigingsleden € 34

       Atletenlicentie voor verenigingsleden € 25

       Lidmaatschap jeugdleden tot 20 jaar (vereniging) € 25 (dit is altijd inclusief Atletenlicentie)

       Lidmaatschap jeugdleden tot 20 jaar (individueel) € 29 (dit is altijd inclusief Atletenlicentie) 

       Aspirant lidmaatschap va 20 jaar € 12

       Aspirant lidmaatschap tot 20 jaar € 7

       Daglicentie - varieert naar gelang de afstand

Met uitzondering van het aspirant lidmaatschap en de Daglicentie is bij elk NTB-lidmaatschap het bondsmagazine 'Transition' inbegrepen. NTB leden met een Atletenlicentie of Basislidmaatschap krijgen 'Transition' dus maandelijks in de bus. Voor elke volgende atleet op één adres wordt een korting verleend op de jaarcontributie van € 8,-. In dat geval wordt ook slechts één magazine naar dit adres gestuurd.

V: Ik heb een startvergunning van de KNZB of een wedstrijdlicentie van de KNWU, mag ik hiermee deelnemen aan NTB-evenementen?

A: Dat mag, en tot en met de kwart afstand (i.g.v. triathlon is dat 1000 meter zwemmen, 40 km. fietsen en 10 km. hardlopen) betaal je o.b.v. je KNZB-startvergunning of KNWU-wedstrijdlicentie (let op: dus geen KNWU-basislidmaatschap) géén extra kosten voor een daglicentie. Je bespaart hiermee dus aanzienlijk op je inschrijfgeld. Deelnemen aan langere afstanden is met deze licenties uiteraard ook mogelijk, maar in dat geval moet extra worden betaald voor de Daglicentie.

V: Wat zijn de mogelijkheden om o.b.v. mijn NTB-licentie deel te nemen aan evenementen van aanverwante bonden als de KNWU, Atletiekunie en/of KNZB?

A: Met de KNWU (Wielrenunie) en de KNZB (zwembond) zijn hierover afspraken gemaakt. Zie de links rechtsboven.

Met de overige bonden zijn (nog) geen afspraken gemaakt over de uitwisseling van elkaars licenties.

V: Wie krijgt de korting in geval van 2 of meer leden op hetzelfde adres?

A: Hierbij wordt er vanuit gegaan dat dit in de meeste gevallen partners en/of ouders met kinderen betreft en dat de leden daarbij zelf overleggen bij wie de korting genoteerd wordt. De korting wordt gegeven omdat er in dergelijke gevallen ook maar 1 magazine naar het betreffende adres gestuurd wordt. Voor elk extra magazine dat verstuurd moet worden vervalt de korting. 

V: Hoe moet ik mijn lidmaatschap verlengen / opzeggen?

A: Het lidmaatschap wordt aangegaan tot wederopzegging en wordt derhalve automatisch verlengd per kalenderjaar. Opzeggingen dienen uiterlijk 1 december te worden doorgegeven (schriftelijk, via leden@triathlonbond.nl). Voor een Aspirantlidmaatschap geldt dat dit voor maximaal 1 kalenderjaar kan worden aangegaan. Dit lidmaatschap eindigt dan ook vanzelf per 31 december. Alle aspirantleden krijgen hierover enkele weken van tevoren bericht met een aanbieding voor een continuering van het lidmaatschap (individueel of via de vereniging). Ook lidmaatschappen op basis van een Daglicentie eindigen vanzelf aan het einde van een kalenderjaar.

V: Wat kost een Daglicentie in 2017 en zijn er ook wedstrijden die je zonder Daglicentie kunt doen?

A: Voor alle wedstrijden is een Atletenlicentie, Aspirant-lidmaatschap, of Daglicentie noodzakelijk. De kosten voor een daglicentie zijn afhankelijk van de afstandscategorie waarin een evenement is ingedeeld (korte afstand, lage kosten – lange afstand, hogere kosten). De bedragen variëren daarbij van € 3,- tot € 42,-. Klik hier voor het overzicht.

V: Op welke wijze schaf ik als atleet een Daglicentie aan en krijg ik daarvoor ook een licentienummer?

A: De kosten voor een Daglicentie worden betaald in de vorm van een toeslag op het inschrijfgeld. Dit lidmaatschap wordt dus aangeschaft via de organisatie en er worden geen licentienummers voor verstrekt. 

V: Wat heb ik aan het basislidmaatschap als ik toch nog een Daglicentie moet aanschaffen?

A: Voor veel rankings en circuits is het basislidmaatschap van de NTB een voorwaarde. Het is daarom altijd raadzaam het NTB-lidmaatschapsnummer in te vullen bij aanmelding. Alleen op basis daarvan kan een atleet worden opgenomen in circuitstand of ranking. Atleten die dit nummer niet invullen bij hun inschrijving krijgen bij de betreffende wedstrijd geen punten voor circuits of rankings.

V: Moeten we als vereniging onze trainers ook aanmelden voor een licentie en/of lidmaatschap?

A: Trainers moeten inderdaad geregistreerd staan als lid van een vereniging. Dit geldt met name vanuit verzekeringsoogpunt. Een basislidmaatschap volstaat daarbij. In het geval dat de trainer ook actief atleet is, kan hij/zij er uiteraard ook altijd voor kiezen om een Atletenlicentie aan te schaffen.

V: Moet je, als je lid bent van 2 of meer verenigingen, ook meerdere keren lid zijn van de NTB?

A: Registratie als lid bij beide verenigingen is vanuit verzekeringsoogpunt inderdaad noodzakelijk, maar elke tweede en volgende registratie is gratis. Atleten die dit betreft kunnen bij hun verenigingen aangeven bij welke vereniging ze als volledig lid willen worden geregistreerd en bij welke vereniging als zgn. dubbellid. Alleen voor de vereniging waar het volledige lidmaatschap voor geregistreerd is ontvangt de atleet in dat geval een lidmaatschapspasje.

V: Mág ik wel volwaardig lid zijn van meerdere verenigingen?

A: Ja dat mag, maar sinds de afschaffing van het Verenigingskampioenschap heeft dit in principe geen toegevoegde waarde meer. Het kan bijvoorbeeld in geval van deelname aan de Eredivisie Triathlon nog wel gebeuren dat een overschrijving niet meer tijdig (voor 1 december voor het daaropvolgende kalenderjaar) kon worden doorgegeven. Een atleet krijgt dan 2 volwaardige licenties van beide verenigingen en kiest er zelf voor op basis van welk lidmaatschap hij/zij zich inschrijft bij wedstrijden. Een atleet kan echter in hetzelfde jaar niet voor twee (of meer) verenigingen starten in de Eredivisie. Die keuze wordt bepaald aan het begin van het seizoen. In het geval van twee volledige lidmaatschappen betaalt de atleet ook twee keer de lidmaatschapskosten en ontvangt hij/zij ook voor beide lidmaatschappen een lidmaatschapspasje.