VACATURE

Voorzitter bestuur Nederlandse Triathlonbond

— DEZE VACATURE IS INMIDDELS VERVULD – reageren is dus niet meer mogelijk —

We zijn op zoek naar een voorzitter die, met het nieuwe bestuur, wil voortbouwen op het fundament waar het afgelopen jaar, na een roerige periode, een nieuwe start mee is gemaakt. Het huidige interim-bestuur heeft momenteel als kerntaak de implementatie van de aanbevelingen uit het onderzoek naar een gezond en veilig (top) sportklimaat.
De NTB ziet dat de interesse voor de combiduursport groeiend is en onze leden ontwikkelen zich ook graag verder. Op dit moment bevinden wij ons in de overgang van een interim-bestuur naar een vaste bezetting en daar past een voorzitter bij die graag;

 • Het gezicht van de bond wil zijn en een visie heeft over de ontwikkeling van combiduursport.
 • Verbindend kan optreden binnen de structuren van de bond bestaande uit: directie en het bondsbureau, technische staf, atletencommissie, triathlonraad (TR) en de achterban in de gehele breedte.
 • Onafhankelijk en een teamspeler is.
 • Open en eerlijk communiceert;
 • Feedback geeft en ontvangt op effectieve wijze;
 • Bestuurlijke ervaring meeneemt, gericht op koersbepaling en koersbewaking;
 • Visie heeft en deze inspirerend en motiverend uitdraagt;
 • Beschikt over voor de NTB relevante netwerken;
 • Op strategisch en enig abstractieniveau denkt en communiceert;
 • Generalist is en betrokken met passende afstand; beschikt over relativeringsvermogen;
 • Heldere en eenduidige beslissingen durft te nemen;
 • Gevoel heeft voor politiek lastige situaties en voor intermenselijke verhoudingen;
 • (Be)stuurt zonder betaalde en niet-betaalde krachten vóór te schrijven;
 • Financieel/ economisch meedenkt en beschikt over een gezonde zakelijkheid en bedrijfsmatig inzicht;

Context functioneren Bondsbestuur

 • Het Bondsbestuur functioneert als collegiaal team met een collectieve verantwoordelijkheid voor alle werkvelden.
 • Het Bondsbestuur hanteert het model van “besturen op hoofdlijnen”: de werkorganisatie, het bondsbureau, bereid beleid voor en voert dit beleid uit na besluitvorming binnen het bestuur. Het bestuur bewaakt de voortgang van de uitvoering en stuurt binnen de kaders van het door haar geformuleerde beleid. De directeur is namens de werkorganisatie eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid waarbij het (meerjaren) beleidsplan en bijbehorende begroting kaderstellend zijn voor de beleidsuitvoering.
 • Het Bondsbestuur is formeel werkgever voor de betaalde medewerkers van de bond. Zij heeft daarbij het concrete werkgeverschap m.b.t. de werknemers gedelegeerd naar de directeur.
 • Bondsbestuursleden kunnen aandachtsgebieden toebedeeld krijgen, waarvoor ze “als eersten onder hun gelijken” bestuurlijk verantwoordelijk en aanspreekbaar zijn.
 • De bestuurlijke aandacht gaat uit naar het bereiken van geformuleerde doelen en resultaten en minder naar de dagelijkse gang van zaken binnen een aandachtsgebied.
 • De NTB heeft een bestuurlijke structuur waarbij het Bondsbestuur verantwoording aflegt aan de zogenaamde Triathlonraad (TR).

Taken van het bestuur

 • Signaleren van relevante maatschappelijke en sportgerelateerde ontwikkelingen.
 • Bewaken van het voorgestane beleidsvormingsproces: beleidsvoorbereiding door de werkorganisatie, beleidsbesluitvorming door het bestuur, beleidsuitvoering door de werkorganisatie.
 • Het inbrengen van beleidsideeën en suggesties tijdens bestuursvergaderingen en andere daartoe georganiseerde momenten en daarmee het aangeven van de gewenste beleidsmatige koers van de NTB.
 • Het zorg dragen voor het tot stand (doen) komen van integrale beleidsplannen die voorbereid worden door de werkorganisatie; het benoemen van werkgroepen en medewerkers die (delen van) deze beleidsplannen voorbereiden en uitvoeren.
 • Het ter goedkeuring voorleggen van de beleidsplannen incl. begroting aan de Triatlonraad en jaarlijks achteraf verantwoording hierover afleggen middels jaarverslagen en jaarrekeningen.
 • Het goedkeuren van de door de werkorganisatie aangeboden activiteitenplannen die zijn afgeleid van de beleidsplannen.
 • Het bewaken van de voortgang van de uitvoering van de activiteitenplannen door het bondsbureau onder leiding van de directeur.
 • Het geven van adviezen aan de directeur en desgewenst de betreffende uitvoerend verantwoordelijke medewerkers indien de uitvoering niet conform het inhoudelijke en financiële kader zoals aangegeven door het BB plaatsvindt.
 • Het vertegenwoordigen van de NTB op nationaal en internationaal niveau.
 • Het evalueren van de vastgestelde plannen op grond van de door de werkorganisatie gepresenteerde jaarrapportages.

Sollicitatie en procedure 

Ben je enthousiast geworden, dan kun je jouw CV en motivatie versturen naar bondsbestuur@triathlonbond.nl. Doe dit uiterlijk 9 oktober. Op basis van de ontvangen reacties vindt een eerste selectie plaats door het bestuur. Op basis van deze gesprekken wordt een advies uitgebracht aan de Triathlonraad. Zij nodigen je dan uit voor een kennismakingsgesprek. De uiteindelijke benoeming van de voorzitter is aan de Triathlonraad en staat vooralsnog gepland voor de TR-vergadering van 24 oktober 2022.

Heb je vragen over de functie of over de procedure neem dan contact op met één van de bestuursleden; Thea Sybesma, Cees Frikkee of Natasja Batenburg via bondsbestuur@triathlonbond.nl of 06-41252484 (Natasja).

Lees volgend artikel

Nieuwe vertrouwenspersonen aangesteld

Lees meer