Terug naar Trainers

Opleiding Triathlon trainer niveau 3 (TTN3)

De opleiding tot zelfstandig verenigingstrainer

  1. Doelstelling
  2. Werkwijze
  3. Praktijk
  4. Leercoach
  5. Deelnamevoorwaarden
  6. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
  7. Kosten
  8. Intensieve zomercursus
  9. Direct examen
  10. Documenten TTN3

Doelstelling

De TTN3 opleiding heeft als doelstelling verenigingskader op te leiden voor de triathlonsport op recreatief of wedstrijdniveau. De triathlontrainer op niveau 3 kan binnen een vereniging zelfstandig functioneren bij het geven van trainingen, coachen van wedstrijden, organiseren van andere sportieve evenementen en begeleiden van assistent trainers. De eerstvolgende reguliere opleiding start op 21 november 2020(overige cursusdata volgen).

De opleiding vindt ditmaal zoveel mogelijk online plaats en kent slechts 6 praktijkbijeenkomsten. Uiteraard zijn het onzekere tijden, daarom zal begin november pas bekend worden of de opleiding daadwerkelijk kan starten. We vragen geïnteresseerden wel om zich alvast aan te melden via de NTB website.

Binnen deze opleiding staan de volgende competenties centraal:

–       Beheersen basiskennis en –kunde van alle onderdelen binnen de triathlon en- duathlon   sport.

–       Methodologisch en didactisch juist handelen binnen een triathlonvereniging.

Wie al aantoonbare ervaring heeft met het geven van training kan deelname aan de intensieve zomercursus of het directe examentraject overwegen. Zie onderaan deze pagina voor meer informatie en voorwaarden voor deelname.

Werkwijze

De opleiding bestaat uit centrale bijeenkomsten, zelfstudie opdrachten, groepsopdrachten en individuele opdrachten. Iedere centrale bijeenkomst heeft een thema en staat onder leiding van een expert op dit gebied. De bijeenkomsten bestaan uit een theorie en praktijk deel.

De individuele opdrachten worden uitgevoerd binnen de eigen verenging, onder begeleiding van een praktijkbegeleider. De opdrachten worden door de cursist verwerkt in een portfolio, dit portfolio zal beoordeeld worden.

De centrale bijeenkomsten vinden plaats in de periode november t/m mei. Na afloop van deze periode zal het portfolio nog voltooid moeten worden. Houdt daarom rekening met een studieduur van circa 12 maanden.

De opleiding wordt afgesloten met de uitvoering van de vier Proeven van Bekwaamheid (PvB). Het PvB bestaat uit een portfolio deel d.m.v. diverse opdrachten per kerntaak en een praktijk PvB waarin de cursist wordt beoordeeld op het geven van training. Deze training is gebaseerd op het jaarplan van de vereniging. Goedkeuring voor de uitvoering van de PvB’s wordt gegeven door de leercoach.

Praktijk

Tijdens de opleiding gaat de cursist aan de slag binnen de (eigen) vereniging onder leiding van een praktijkbegeleider. De praktijkbegeleider begeleidt de deelnemer bij het ontwikkelen van de kerntaken en bijbehorende beheersingscriteria in de praktijksituaties van alle dag binnen de triatlonsport. De begeleiding richt zich op de persoonlijke leerdoelen van de deelnemer (opgesteld in overleg met de leercoach) en vormt onderdeel van de totale opleiding. De begeleiding kan uiteenlopen van het “laten meelopen” tot het uit laten van voeren van alle mogelijke werkzaamheden in de praktijksituatie (met benodigde supervisie/feedback). Tevens bereidt de praktijkbegeleider de deelnemer voor op de Proeven van Bekwaamheid.

Een praktijkbegeleider is een gekwalificeerde trainer (bij voorkeur binnen de eigen vereniging) die de cursist begeleidt bij de uitvoering van de opdrachten uit de opleiding. Deze persoon is in het bezit van minimaal een TTA of TTN3 diploma, een ALO diploma, of een vergelijkbaar diploma van een aanverwante sportbond. Van belang is dat de cursist het gevoel heeft te kunnen leren van zijn praktijkbegeleider en dat het in de relatie tussen de cursist en de praktijkbegeleider klikt. Er zijn wel enkele competenties waarover een goede praktijkbegeleider dient te beschikken, deze zijn terug te vinden in de handleiding voor praktijkbegeleiders.

Handleiding

Leercoach

Cursist en praktijkbegeleider krijgen gedurende de opleiding ook steun van een zogenoemde leercoach. De leercoach ondersteunt, adviseert, coacht en bewaakt het leertraject en de ontwikkeling van de cursist aan de hand van de beheersingscriteria. Uitgaande van het opleidingsplan en de al aanwezige kennis, vaardigheden en houding stelt hij samen met de cursist en praktijkbegeleider een plan op voor het leertraject. De leercoach wordt door de NTB toegewezen.

Deelnamevoorwaarden

–       Leeftijd: minimaal 18 jaar
–       Lidmaatschap van de NTB
–       Diploma: TTN1 of aantoonbare vergelijkbare opleiding
–       Goedgekeurde praktijksituatie

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Vanaf 2018 vragen wij iedere cursist om een VOG te overleggen bij de aanvraag van het PVB. Sportverenigingen kunnen voor vrijwilligers gratis een VOG aanvragen.

Meer informatie hierover is hier te vinden.

Kosten

De kosten voor de TTN3 opleiding bedragen € 1600,-. Dit is inclusief centrale bijeenkomsten, cursusmateriaal, leercoachbegeleiding, lunch en één keer PvB-afnames. Bij herkansingen worden opnieuw PvB kosten in rekening gebracht; € 100,- voor portfoliobeoordeling,  € 200,- voor afname overige PvB’s.

De opleiding start bij minimaal 10 deelnemers, er is plaats voor maximaal 15 deelnemers per opleiding. Alle aanmeldingen worden getoetst door de opleidingscommissie. Op basis van het advies van de opleidingscommissie worden plaatsen in de opleiding toegekend.

Intensieve zomercursus

Het is ook mogelijk om deel te nemen aan een intensieve TTN3 zomercursus. In dit geval zullen alle centrale bijeenkomsten in 1 week plaatsvinden. De cursist gaat hierna, net als bij de reguliere opleiding, in de praktijk aan de slag met de portfolio opdrachten.

Tijdens deze zomerweek verblijven alle deelnemers op locatie, er zal een volledig gevuld programma aangeboden worden. De start is op maandagochtend en de laatste bijeenkomst eindigt op vrijdagmiddag. Er zullen zowel theorie- als praktijkonderdelen zijn.

De kosten voor de TTN3 intensieve zomercursus bedragen € 1600,-. Dit is inclusief centrale bijeenkomsten, cursusmateriaal, leercoachbegeleiding, overnachtingen, maaltijden en één keer PvB-afnames. Bij herkansingen worden opnieuw PvB kosten in rekening gebracht: € 100,- voor portfoliobeoordeling,  € 200,- voor afname overige PvB’s.

Deze opleiding is alleen toegankelijk voor cursisten die reeds aantoonbare ervaring hebben met het geven van training. De opleiding start bij minimaal 10 deelnemers, er is plaats voor maximaal 15 deelnemers per opleiding. Alle aanmeldingen worden getoetst door de opleidingscommissie. Op basis van het advies van de opleidingscommissie worden plaatsen in de opleiding toegekend.

Aanmelden voor de cursus in 2019 kan via deze pagina.

Meer informatie? Mail naar opleidingen@triathlonbond.nl.

Intensieve zomercursus

Direct examen

Trainers die al in het bezit zijn van minimaal een niveau 3 opleiding van een aanverwante sportbond (KNZB, KNWU of Atletiekunie) komen in aanmerking voor een direct examentraject. Dit geldt eveneens voor trainers die in het bezit zijn van een ALO diploma.

Bij het directe examentraject zal de cursist niet deelnemen aan centrale bijeenkomsten, dit traject bestaat volledig uit zelfstudie. Op basis van de kerntaken en de hieraan gekoppelde werkprocessen maakt de cursist inzichtelijk welke beheersingscriteria al aanwezig zijn en aan welke nog gewerkt dient te worden. Op deze manier wordt bepaald welke opdrachten de cursist nog dient uit te voeren om te voldoen aan de eisen voor een TTN3 diploma. Na een intakegesprek met de coördinator opleidingen wordt vanuit de NTB een leercoach toegewezen die samen met de cursist het traject zal bepalen.

De kosten voor het TTN3 verkort traject bedragen € 800,-. Dit is inclusief cursusmateriaal, leercoachbegeleiding en één keer PvB-afnames. Bij herkansingen worden opnieuw PvB kosten in rekening gebracht; € 100,- voor portfoliobeoordeling,  € 200,- voor afname overige PvB’s.

Naast het bovengenoemde opleidingsniveau dient de cursist ook minimaal 2 jaar ervaring te hebben met het geven van trainingen, waarvan minimaal 1 jaar bij een triathlonvereniging. Alle aanmeldingen worden getoetst door de opleidingscommissie. Op basis van het advies van de opleidingscommissie worden plaatsen in de opleiding toegekend.

Documenten TTN3

Contact Aanmelden
Lees volgend artikel

Opleiding Triathlon trainer niveau 4 (TTN4)

De TTN4 opleiding is een vervolg op TTN3 en is gericht op individuele begeleiding van topsporters. Waar de TTN3 opleiding gericht is op het trainen en coachen van een vereniging; ... Lees meer