Terug naar Trainers

Opleiding Triathlon trainer niveau 3 (TTN3)

De opleiding tot zelfstandig verenigingstrainer

 1. Doelstelling
 2. Structuur
 3. Praktijk
 4. Begeleiding
 5. Toelatingseisen
 6. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 7. Kosten
 8. Intensieve zomercursus
 9. Direct examen
 10. Documenten TTN3

Doelstelling

De triathlontrainer 3 geeft zelfstandig training, coacht sporters bij wedstrijden en organiseert activiteiten binnen de vereniging. De TTN3 stelt korte en middellange doelen op voor de sporters en vereniging, en het plan om deze te realiseren. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen en mogelijkheden van de sporters in relatie tot de verenigingsdoelen.

Binnen de opleiding is er o.a. aandacht voor de thema’s: trainingsleer, inspanningsfysiologie, didactiek, methodiek, zwemtechniek, fietstechniek, looptechniek, combitraining en coaching.

De volgende competenties staan centraal:

 • Trainingen voorbereiden, uitvoeren evalueren
 • Wedstrijden voorbereiden en begeleiden
 • Begeleiden van sporters tijdens trainingen en wedstrijden
 • Activiteiten voorbereiden, uitvoeren en evalueren
 • Assisterend sportkader begeleiden

De eerstvolgende Triathlontrainer niveau 3 opleiding start op 2 december. Inschrijven kan via deze link.

Neem bij vragen contact op met opleidingen@triathlonbond.nl.

Structuur

De opleiding bestaat uit 7 centrale bijeenkomsten, 7 webinars en daarnaast zelfstudie en praktijkopdrachten op de vereniging. Iedere bijeenkomst en webinar heeft een thema en staat onder leiding van een expert op dit gebied. Bij de centrale bijeenkomsten zal de uitvoering in de praktijk centraal staan.

De centrale bijeenkomsten vinden normaal gesproken plaats in de periode november t/m mei. Na afloop van deze periode zal het portfolio nog voltooid moeten worden. Houdt daarom rekening met een studieduur van circa 12 maanden.

De praktijkopdrachten worden uitgevoerd binnen de eigen vereniging, onder begeleiding van een praktijkbegeleider. De opdrachten worden door de cursist verwerkt in een portfolio, dit portfolio zal beoordeeld worden.

De opleiding wordt afgesloten met vier Proeven van Bekwaamheid. Deze worden voltooid door het inleveren van een portfolio met daarin alle opdrachten, en een praktijkexamen ‘training geven’.

Praktijk

De praktijkopdrachten worden uitgevoerd binnen de eigen vereniging. Het is dus noodzakelijk dat de cursist de gelegenheid heeft om gedurende de opleiding trainingen te geven en andere opdrachten uit te voeren binnen de vereniging. Dit wordt gedaan onder begeleiding van een praktijkbegeleider.

De praktijkbegeleider begeleidt de deelnemer bij het ontwikkelen van de kerntaken en bijbehorende competenties in de praktijksituaties van alle dag binnen de triatlonsport. De begeleiding richt zich op de persoonlijke leerdoelen van de deelnemer (opgesteld in overleg met de leercoach) en vormt onderdeel van de totale opleiding. De begeleiding kan uiteenlopen van het “laten meelopen” tot het uit laten van voeren van alle mogelijke werkzaamheden in de praktijksituatie (met benodigde supervisie/feedback). Tevens bereidt de praktijkbegeleider de deelnemer voor op de Proeven van Bekwaamheid.

Een praktijkbegeleider is een gekwalificeerde trainer (bij voorkeur binnen de eigen vereniging) die de cursist begeleidt bij de uitvoering van de opdrachten uit de opleiding. Deze persoon is in het bezit van minimaal een TTN3/TTA of ALO diploma, of een vergelijkbaar diploma van een aanverwante sportbond. Van belang is dat de cursist het gevoel heeft te kunnen leren van zijn praktijkbegeleider en dat het in de relatie tussen de cursist en de praktijkbegeleider klikt. Er zijn wel enkele competenties waarover een goede praktijkbegeleider dient te beschikken, deze zijn terug te vinden in de handleiding voor praktijkbegeleiders.

Handleiding Praktijkopdrachten TTN3

Begeleiding

Cursist en praktijkbegeleider krijgen gedurende de opleiding ook steun van een NTB leercoach. De leercoach ondersteunt, adviseert, coacht, en bewaakt het leertraject en de competentieontwikkeling van de cursist. Uitgaande van het opleidingsplan en de al aanwezige competenties stelt hij samen met de cursist en praktijkbegeleider een plan op voor het leertraject. De leercoach wordt door de NTB toegewezen.

Toelatingseisen

 • Minimaal 18 jaar;
 • Lid van de NTB;
 • TTN1 diploma (of vergelijkbaar);
 • Goedgekeurde praktijksituatie;
 • Verklaring Omtrent Gedrag.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Ieder cursist wordt gevraagd een VOG te overleggen. Sportverenigingen kunnen voor vrijwilligers gratis een VOG aanvragen.

Meer informatie hierover is hier te vinden.

Kosten

De kosten voor de TTN3 opleiding bedragen € 1680,-. Dit is inclusief centrale bijeenkomsten, webinars, e-learning toegang, leercoachbegeleiding, catering en één keer PVB-afnames. Bij herkansingen worden opnieuw PVB kosten in rekening gebracht; € 100,- voor portfoliobeoordeling,  € 200,- voor praktijkbeoordeling.

De opleiding start bij minimaal 10 deelnemers, er is plaats voor maximaal 16 deelnemers. Alle aanmeldingen worden getoetst door de opleidingscommissie. Op basis van het advies van de opleidingscommissie worden plaatsen in de opleiding toegekend.

Intensieve zomercursus

Het is ook mogelijk om deel te nemen aan een intensieve TTN3 zomercursus. In dit geval zullen alle centrale bijeenkomsten in 1 week plaatsvinden. De cursist gaat hierna, net als bij de reguliere opleiding, in de praktijk aan de slag met de portfolio opdrachten.

Tijdens deze zomerweek verblijven alle deelnemers op locatie, er zal een volledig gevuld programma aangeboden worden. De start is op maandagochtend en de laatste bijeenkomst eindigt op vrijdagmiddag. Er zullen zowel theorie- als praktijkonderdelen zijn.

De kosten voor de TTN3 opleiding bedragen € 1680,-. Dit is inclusief centrale bijeenkomsten, webinars, e-learning toegang, leercoachbegeleiding, catering en één keer PVB-afnames. Bij herkansingen worden opnieuw PVB kosten in rekening gebracht; € 100,- voor portfoliobeoordeling,  € 200,- voor praktijkbeoordeling.

Deze intensieve variant wordt niet ieder jaar aangeboden – alleen bij voldoende interesse – en is alleen toegankelijk voor cursisten die reeds aantoonbare ervaring hebben met het geven van training. Alle aanmeldingen worden getoetst door de opleidingscommissie. Op basis van het advies van de opleidingscommissie worden plaatsen in de opleiding toegekend. De opleiding start bij minimaal 8 deelnemers, er is plaats voor maximaal 16 deelnemers per opleiding.

De eerstvolgende zomercursus staat gepland voor juli 2025, geïnteresseerden kunnen zich melden via opleidingen@triathlonbond.nl.

Intensieve zomercursus

Direct examen

Trainers die al in het bezit zijn van minimaal een niveau 3 opleiding van een aanverwante sportbond (KNZB, KNWU of Atletiekunie) komen in aanmerking voor een verkort traject. Dit geldt eveneens voor trainers die in het bezit zijn van een CIOS of ALO diploma.

Naast het bovengenoemde opleidingsniveau dient de cursist ook minimaal 2 jaar ervaring te hebben met het geven van trainingen, waarvan minimaal 1 jaar bij een triathlonvereniging. Alle aanmeldingen worden getoetst door de opleidingscommissie. Op basis van het advies van de opleidingscommissie worden plaatsen in de opleiding toegekend.

Bij het directe PVB zal de cursist niet deelnemen aan centrale bijeenkomsten of webinars, dit traject bestaat volledig uit zelfstudie. Op basis van EVC’s wordt bepaald welke opdrachten de cursist nog dient uit te voeren om te voldoen aan de eisen voor een TTN3 diploma. Vanuit de NTB wordt een leercoach toegewezen die samen met de cursist de leerdoelen zal bepalen.

De kosten voor het TTN3 direct PVB traject bedragen € 800,-. Dit is inclusief cursusmateriaal, leercoachbegeleiding en één keer PvB-afnames. Bij herkansingen worden opnieuw PvB kosten in rekening gebracht; € 100,- voor portfoliobeoordeling,  € 200,- voor afname overige PvB’s.

Documenten TTN3

Contact
Lees volgend artikel

Opleiding Triathlon trainer niveau 1 (TTN1)

Het doel van de opleiding TTN1 is het opleiden van een triathlonbegeleider binnen de triathlonvereniging. De triathlonbegeleider is in staat de (verenigings)trainer te ... Lees meer