Terug naar Trainers

Opleiding Triathlon trainer niveau 3 (TTN3)

De opleiding tot zelfstandig verenigingstrainer

Doelstelling

De TTN3 – opleiding heeft als doelstelling verenigingskader op te leiden voor de triathlonsport op recreatief of wedstrijdniveau. De triathlontrainer op niveau 3 (TTN-3) kan binnen een vereniging zelfstandig functioneren bij het geven van lessen, trainingen, wedstrijden, testen en andere sportieve evenementen.  De taken van de TTN-3 zijn vooral gericht op het methodologisch/didactisch juist handelen binnen een triathlonclub of regio. Ook vervult de TTN-3 een rol bij het bewaken van waarden en normen (fair-play). De TTN-3 beschikt over basiskennis en -kunde van alle betreffende secties van de triathlonsport (zwemmen, fietsen, lopen) – incl. de duathlonsport.

De TTN3 is officieel erkend door het  het ministerie van VWS. In elke cursus is plaats voor maximaal 15 cursisten. Deze plaatsen worden toegewezen na een schriftelijke en/of mondelinge intake (competentiescan).

Bij voldoende animo gaat eind november 2017 de volgende cursus van start. Belangstellenden kunnen zich nu al melden bij Lieke ten Hove op het NTB-bondsbureau.

Inhoud

Naast een centrale startbijeenkomst voor cursisten en hun praktijkbegeleiders omvat de opleiding TTN-3 acht Centrale Bijeenkomsten (CB’s) onder leiding van een zogenaamde expert (de docent), een aantal activiteiten in het kader van de beroepspraktijkvorming (BPV), Zelfstudie Activiteiten (ZSA) en de uitvoering van de vijf Proeven van Bekwaamheid (PvB). Elke PvB wordt apart afgenomen (maar wel in één sessie) op het moment dat de cursist aangeeft hieraan toe te zijn, dit i.o.m. de praktijkbegeleider en trajectbegeleider.

De centrale bijeenkomsten vinden in principe altijd op zaterdag tussen ca. 9.00 en 16.00 uur plaats, zo centraal mogelijk in het land (vrijwel zeker in Nieuwegein).

Er wordt in de opleiding gebruik gemaakt van een BPV-boek voor de deelnemers waarin wordt aangeven hoe de opleiding is opgebouwd en welke opdrachten in het kader van de beroepspraktijkvorming en als zelfstudie dienen te worden uitgevoerd. Het BPV-boek is tevens bestemd voor het noteren van informatie over de uitvoering en de resultaten van de opdrachten. Deze notities worden door de deelnemers zelf aangebracht. De centrale bijeenkomsten hebben het karakter van een workshop. De totale opleiding duurt van medio maart tot medio november en omvat daarmee de gehele seizoensopbouw voor de te begeleiden triatleten.

Kosten / aanmelding

De kosten van de gehele cursus bedragen € 1200,- inclusief centrale bijeenkomsten, cursusmateriaal, bezoeken van leercoaches, etc., maar exclusief PvB-afnames. De afname van de PvB’s worden apart in rekening gebracht: € 100,- voor portfoliobeoordeling, € 200,- voor afname overige PvB’s, dit geldt ook voor herkansingen. De kosten worden vooraf in rekening gebracht. Verenigingen die de kosten voor hun aankomend trainers willen betalen doen er goed aan vooraf bij hun gemeente te informeren of er eventueel subsidies beschikbaar worden gesteld.

Deelnemers voor wie de kosten niet worden betaald door de vereniging krijgen de mogelijkheid (indien gewenst) het deelnamebedrag in 3 termijnen te betalen.

De cursus staat alleen open voor NTB-leden. Aanmelden kan via het tabblad ‘opleidingen’ op mijn.triathlonbond.nl.

Verkorte opleiding TTN3

De verkorte TTN3 opleiding geeft ervaren trainers de mogelijkheid om via een aangepast traject het TTN3 diploma te halen. Trainers die hiervoor in aanmerking komen voldoen aan de volgende eisen:

• In het bezit van het trainersdiploma niveau 3 van de KNZB, KNWU of Atletiekunie
• Aantoonbaar minimaal 3 jaar praktijkervaring als trainer, waarvan minimaal 1 jaar als triathlontrainer.

De opleidingscommissie bepaalt aan de hand van ingediende EVC’s (‘Eerder Verworven Competenties’)  of de kandidaat voldoet aan de instroomeisen voor de verkorte opleiding.

Wanneer de trainer toegelaten wordt tot het verkorte traject wordt het volgende verwacht om in aanmerking te komen voor het diploma:
• De cursist levert een volledig portfolio in conform het kwalificatieprofiel TTN3
• De cursist volgt geen centrale bijeenkomsten, maar kiest zelf een gediplomeerd praktijkbegeleider en krijgt daarnaast 4 uur leercoachbegeleiding.
• De PVB afname is gelijk aan de reguliere TTN3 opleiding.

Kosten: € 750,- inclusief één keer een PVB-afname (50% korting t.o.v. de reguliere TTN3 opleiding).

De rol van de praktijkbegeleider

Cursisten worden bij hun leeractiviteiten binnen de vereniging begeleid door een praktijkbegeleider, die bij voorkeur wordt gezocht binnen de eigen vereniging.  De praktijkbegeleider begeleidt de deelnemer bij het ontwikkelen van de kerntaken en bijbehorende competenties in de praktijksituaties van alle dag binnen de triatlonsport. De begeleiding richt zich op de persoonlijke leerdoelen van de deelnemer (opgesteld in overleg met de trajectbegeleider) en vormt onderdeel van de totale opleiding. De begeleiding kan uiteenlopen van het “laten meelopen” tot het uit laten van voeren van alle mogelijke werkzaamheden in de praktijksituatie (met benodigde supervisie/feedback). Tevens bereidt de praktijkbegeleider de deelnemer voor op een Proeve van Bekwaamheid.

Bij voorkeur zijn praktijkbegeleiders opgeleide TTN3 / A- of B-trainers maar ook docenten van bijv. ALO’s, CIOS-sen e.d. zijn mogelijk geschikte praktijkbegeleiders. Van belang is dat de cursist het gevoel heeft te kunnen leren van zijn praktijkbegeleider en dat het in de relatie tussen de cursist en de praktijkbegeleider klikt. Er zijn wel enkele competenties waarover een goede praktijkbegeleider dient te beschikken, hieronder worden deze kort genoemd:

Een intake van een cursist uit kunnen voeren om een goed beeld te krijgen van de ambities en mogelijkheden van de cursist en een optimale uitgangssituatie te realiseren.
Een plan op kunnen stellen voor het realiseren van de doelen van de cursist in relatie met de eigen werkzaamheden, zodat de cursist effectief en efficiënt opgeleid wordt.
Een realistische leersituatie kunnen creëren, waarin de leeractiviteiten onder de gewenste condities kunnen worden uitgevoerd.
De cursist kunnen begeleiden en ondersteunen bij de uitvoering van de activiteiten, zodat deze zich optimaal kan ontwikkelen in de praktijksituatie en naar het kwaliteitsniveau wordt gewerkt.
De uitgevoerde werkzaamheden kunnen waarderen/beoordelen, zodat er inzicht ontstaat over de voortgang.
Kunnen adviseren over de uitvoering van de werkzaamheden en ten aanzien van de opleiding.
Een rapportage op kunnen stellen ten behoeve van de cursist, waarbij de resultaten afgezet worden tegen de standaard van het betreffende kwalificatieprofiel en de ambities.
Kunnen communiceren met derden, zodat alle betrokkenen juist geïnformeerd zijn en op de juiste wijze in de leersituatie staan.
Elke cursist dient zijn of haar eigen praktijkbegeleider te zoeken. Net als voor de cursisten geldt dat de praktijkbegeleiders vooraf een ‘competentiescan’  zullen invullen op basis waarvan bepaald wordt of hij/zij geschikt is voor deze functie. De praktijkbegeleiders die hebben gefunctioneerd in de vorige cursus zijn indien gewenst op te vragen via het bondsbureau.

De rol van de leercoach

Cursist en praktijkbegeleider krijgen gedurende de opleiding ook steun van een zogenaamde trajectbegeleider/leercoach. De trajectbegeleider ondersteunt, adviseert, coacht, bewaakt het leertraject en de competentieontwikkeling van een cursist . Uitgaande van het opleidingsplan en de al aanwezige competenties stelt hij samen met de cursist een plan op voor het leertraject.  De trajectbegeleider voert indien nodig gesprekken met de praktijkbegeleider over het plan en de mogelijkheden in de praktijk van de praktijkbegeleider. De trajectbegeleider geeft ondersteuning door met de deelnemer te reflecteren op de ontwikkeling van zijn competenties. De trajectbegeleider voert tenminste drie gesprekken met de cursist en/of de praktijkbegeleider. De NTB coördineert en financiert de inzet van de trajectbegeleider.

Lees volgend artikel

Opleiding Triathlon trainer niveau 4 (TTN4)

De NTB en KNWU werken momenteel gezamenlijk een trainersopleiding op niveau 4. Deze opleiding zou ik het najaar van 2017 moeten gaan starten en is een vervolg op de TTN3 ... Lees meer