Licentiebeleid voor NTB-trainers

De Nederlandse Triathlon Bond (NTB) heeft sinds begin jaren ’90 vele tientallen trainers opgeleid op verschillende niveaus.

Cursisten die het bij de opleiding behorende diploma ontvangen, waren tot voor kort echter ‘voor het leven’ gediplomeerd. Er waren geen licenties aan gekoppeld die door verplichte bijscholingen konden worden verlengd en ook aan verenigingen die bij de NTB zijn aangesloten worden géén eisen gesteld t.a.v. het niveau van de trainers. Er wordt al wel dringend geadviseerd minimaal één en liefst meerdere door de NTB opgeleide trainers binnen de gelederen hebben en (hoewel hier geen cijfers van bekend zijn) de meeste verenigingen lijken zich dat steeds beter te realiseren. Deze opgeleide trainers verzorgen in de meeste gevallen intern de begeleiding van de overige (niet gediplomeerde) trainers. Het was tot nu toe echter de eigen verantwoordelijkheid van de vereniging en haar leden om dit te ‘controleren’. De NTB speelde hierin geen rol.

Zowel vanuit de opgeleide trainers en verenigingen als vanuit technische staf, Triathlon Raad en Bondsbestuur ontstond steeds nadrukkelijker de wens voor een licentiestructuur, waarin het bijhouden en aantonen van actuele kennis en vaardigheden wordt geregistreerd en de kwaliteit beter wordt geborgd door middel van het aanbieden en registreren van bijscholingen. In november 2011 heeft het NTB-bestuur daarom ingestemd met de ontwikkeling van een licentiestructuur. De NTB draagt een morele verantwoordelijkheid voor het welzijn en de veiligheid van haar verenigingsleden. Door middel van de invoering van een licentiesysteem voor trainers wordt getracht een bijdrage te leveren aan de kwalitatieve verbetering van het sporttechnisch aanbod en daarmee aan het welzijn en de veiligheid van de leden. Uitgangspunt van dit systeem is kwaliteit. De verantwoordelijkheid voor het eventueel verbinden van consequenties aan het niet hebben van een geldige licentie wordt neergelegd bij de trainers/coaches, de atleten die ze begeleiden en de verenigingen waarvoor ze actief zijn. Verenigingen wordt aanvullend nog wel aangeraden al hun trainers te vragen om een verklaring omtrent gedrag.


Doelen van het licentiesysteem

  • het vergroten van de kwaliteit van het sportaanbod van verenigingen als gevolg van de toenemende kwaliteit van het trainerskorps;
  • het realiseren van een kwaliteitsverbetering van het trainerskorps van NTB door middel van het systeem waarbij trainers met regelmaat bijscholingen dienen te volgen om hun licentie te behouden;
  • het ondersteunen en stimuleren van trainers die door het behalen van licenties een inspanning verrichten in de kwaliteitsbevordering van het trainingstechnisch aanbod van verenigingen;
  • het vergroten van de juridische bescherming van verenigingen, trainers en verenigingsleden in geval van schadeclaims bij blessures of ongevallen;
  • het versterken van de maatschappelijke positie én de concurrentiepositie van trainers;
  • het verkrijgen van inzicht in de aantallen daadwerkelijk actieve trainers in verenigingsverband en de duur van de actieve periode van licentiehouders.

 

Het heeft even geduurd, maar in oktober 2013 is in samenwerking met Koen de Haan (NTB-opleidingscoördinator) en Chris Brands (assessor en expert in de NTB-opleidingen) het proces ingezet om deze licentiestructuur voor triathlontrainers daadwerkelijk verder uit te werken als kwaliteitsimpuls voor het sporttechnisch aanbod zoals dat bij triathlonverenigingen en andere combiduursportverenigingen wordt aangeboden.


Uitgangspunten

Bij het diploma van een cursus op minimaal niveau 3 ontvangt de cursist voortaan gratis een NTB trainerslicentie. Deze licentie is twee kalenderjaren geldig en om in aanmerking te komen voor verlenging moeten gedurende die twee kalenderjaren tenminste  tien ‘licentiepunten’ worden gehaald. Deze punten kunnen worden verzameld via sporttak-specifieke bijscholingen die de NTB  zelf organiseert en gemiddeld 3 licentiepunten per dagdeel opleveren, maar kunnen in enkele gevallen ook behaald worden bij geaccordeerde bijscholingen die door derden worden verzorgd (bv NLCoach, aanverwante bonden). Alle goedgekeurde bijscholingen worden gepubliceerd via de website en overige communicatiekanalen van de NTB. NTB bijscholingen worden voor trainers/coaches op basis van een geldige trainerslicentie aangeboden tegen gereduceerd tarief (t.o.v. externe trainers). 

Trainers/coaches die al een NTB trainerscursus op minimaal niveau 3 (ook TTA/TTB) hebben afgerond kunnen een aanvraag doen voor een trainerslicentie voor 2 jaar, door een mail te sturen naar info@triathlonbond.nl o.v.v. naam, NTB-licentienummer en jaartal en niveau van het behaalde diploma/de behaalde diploma’s. De kosten voor deze licentie bedragen in 2016 € 50,-.

Een ‘verlopen’ licentie kan - na het volgen van voldoende bijscholingen - op elk moment weer geactiveerd worden door betaling van de benodigde licentiekosten. Een verlopen licentie geeft echter geen recht op korting bij deelname aan bijscholingen.